Как се пише дипломна по информатика

В повечето случаи дипломната работа служи на студента за приключване на дадена квалификационна степен. Тя отразява наученото от него в процеса на обучение и способността му да прилага своите знания и да прави анализ и изследвания по даден проблем.

При дипломните работи с направление информатика идеята е същата, като обикновено разрешаването на зададения проблем е подкрепено с изготвено софтуерно приложение, с което дипломанта нагледно защитава изказаните от него хипотези по темата.

В структурно отношение разработката се разделя на няколко части като общият обем е между 60 и 120 страници. Задължително трябва да имате:
1. Уводна част - там дипломанта излага основната цел и задачи, които трябва да реши в процеса на разработката по зададения проблем.
2. Теоретична част - там се описват най-вече използваните технологии за реализация на приложението, както и моделите на анализ, които се използват.
3.Емпирична част - тук вече тестваме готовия продукт с конкретни данни и прилагаме модела, който сме описали, за да направим нужните изводи. Също така тук можем да приложим някои екранни форми и схеми за по-доброто онагледяване на извършения анализ.
4.Заключителна част - тази част има обем от около 3 до 10 страници, където описваме, с кои от поставените задачи в увода сме се справили и дали сме постигнали крайната цел, както могат да се изкажат бъдещи прогнози и очаквания.
5. Важно е разработката да бъде коректно форматирана - да няма правописни, пунктуационни и граматични грешки. Да има заглавна страница, съдържание, отделни страници с изброени и номерирани в текста таблици и диаграми.
6. Много важна част е правилното цитиране и подреждане на използваната литература.